06 52 69 19 59

info@salon-nynke.nl

di - za 08.00 - 17.00 uur

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Salon Nynke (excl. partners) en een cliënt waarop Salon Nynke deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Bij het maken van een (online) afspraak, gaat de cliënt automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Inspanningen

Salon Nynke zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Salon Nynke zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Salon Nynke melden.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Salon Nynke het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Salon Nynke de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Salon Nynke moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Eerder is mogelijk, indien hier in samenspraak overeengekomen wordt.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Betaling

Salon Nynke vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en/of online: www.salon-nynke.nl
De gemelde prijzen zijn inclusief b.t.w. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Personeel

Salon Nynke heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers/stagiaires/junior schoonheidsspecialiste(s), indien Salon Nynke dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.
De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de praktijk medewerkers van Salon Nynke niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Salon Nynke.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Salon Nynke vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Salon Nynke aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Salon Nynke neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart.
Salon Nynke behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Salon Nynke zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding

Salon Nynke is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Salon Nynke verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Salon Nynke is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Salon Nynke is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Salon Nynke is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Garantie

Salon Nynke geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en één week (7 dagen) op de producten.
Deze garantie vervalt indien:

  1. De cliënt de nagel/voet heeft laten onderhouden door een andere pedicure/voetverzorger.
  2. De cliënt andere producten dan de door Salon Nynke geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de nagels, voeten of huid.
  3. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de voeten/nagels/huid niet heeft opgevolgd.
  4. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 2 werkdagen heeft opgevolgd.
  5. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Beschadiging & diefstal

Salon Nynke heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Salon Nynke meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Salon Nynke.
Salon Nynke moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
Indien een klacht gegrond is, zal Salon Nynke de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Salon Nynke het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Salon Nynke en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Belangrijke registraties

Kvk 01113108

AGB praktijk 96061652

AGB P.N. Kooistra 96005379

Provoet 302499

Procert 6052

BTW nr. NL001460409B86